និពន្ធដោយ ឯវ ផលវិចិត្រ
សហការដោយ សេង ឆាយ
ច្រៀងដោយ, សួន ប៊ុន សំ ,សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំ,សូមម្ចាស់់កម្មសិទ្ធិ អភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផង,ដោយសារការស្រលាញ់និងចូលចិត្តទើបយកមកផុសបន្តតដើម្បីចែកគ្នាស្ដាប់ thank for watching please subscribe for more video

WATCH ON YOUTUBE

48 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment