30 Comments

  1. Best video ever. Adrenalin rushes hard watching you play. To get natural 9 when u show hand bet give us a very nice satisfaction..baccarat is a game where emotion can be a roller coaster been there done that. My biggest was 600 dollar on player and I got natural nine. Get in there

  2. Best strategy is put $2 at player and put $1 at banker if u win you get $3 back and your winning is $1 every time you win you keep getting $1 1 1 1 . But if u loose you loose only $1 this is best strategy. But doubling your money without this strategy if you only place bet on player or banker if you keep loosing you will loose all money with doubling every time.. hope this strategy will help for all players. I had $20 to play on Baccarat I had won $200 but that was all luck.. finally I loose all putting all in.. the stretegy which I am telling will sure work.. but you should have minimum $50 on table to play. Good luck to all 🙂

  3. trước khi tôi vào cái nghành nghề dịch vụ nghành này tôi từng mất phần lớn vì nó tôi thua tiếp tục and dần dần mới co những bài học sương máu đó là đừng quá tham cần thiết nhất vẩn là chiếc tâm lý khi đã ăn thì nên nghỉ ngay và liền còn cay cú thì chỉ càng chết khi đang cay cú thì đóng máy and nghỉ lúc ấy ngay tắp lự chỉ có kỉ luật kỉ luật và kỉ luật thì mới mong thắng đc trong dòng thị phần này những người mới thì bắt buộc ap dụng những bai học như này đừng để bước vào mà mất tiền oan, người từng chãi qua khi thăng hoa cho tới thất bại chán nản buộc phải tôi biết and nói cho những người mới để ngăn cản. Công thức để chiến thắng cực kỳ dể dàng nhưng toàn bộ chả sở hữu ai khiến cho được. tìm hiểu thêm KÊNH của bản thân ĐỂ HỌC KINH NGHIỆM #BACCARAT

  4. There is no so call strategy.The only ways can win in everything on game, career, study, work, gambling bla bla, it is
    mentality control and your own system. Lastly must believe in Jesus he peace in your life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment